Inspiracj± do powstania firmy Sporttours jest zamysł poł±czenia dwóch pasji: sportu i turystyki. Motywem za¶, chęć realizacji osobistych projektów, których Ľródłem jest wychowanie w ¶rodowisku sportowym oraz podróżowanie od lat najmłodszych. Misj± Sporttours jest kreowanie pozytywnych emocji w¶ród turystów, również niepełnosprawnych, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego w różnych zak±tkach ¶wiata. Wizja na przyszło¶ć to pozycja lidera w¶ród organizatorów alternatywnych form turystyki, którego sił± jest współpraca ludzi i instytucji skupionych wokół wspólnych celów. Moja rola to budowanie relacji i dialog z otoczeniem, który wyznaczy kierunki rozwoju. Rozpoczęcie działalno¶ci z dniem 01.04.2011 wi±że się z zakończeniem 10-letniej pracy w polskim biurze podróży. Zdobyta wiedza i do¶wiadczenie w turystyce oraz aktywno¶ć sportowa stanowi± know how firmy.


Sporttours Marta Zaj±c

Ul. Leyka 23 a / 14
12-100 Szczytno

REGON 280589079
NIP 898-187-90-70

Nr Konta :
52 1050 1764 1000 0090 7958 1881

Tel/fax +48 89 624 22 13
Tel. Kom. +48 668 14 09 41

e-mail: info@sporttours.pl
www.sporttours.pl

Twój E-mail

Temat

Tre¶ć zapytania